Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

Bölcsőde

   A Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde közös igazgatású közoktatási intézmény. Az intézményben hét csoport és egy tornaszoba működik. A hét csoportból öt csoportban óvodai nevelés, kettő csoportban bölcsődei gondozás folyik. 

   A bölcsődét, mint szakmailag és gazdaságilag önálló intézményt Herend Város Önkormányzata alapította meg 2007. 09. 01. napjával.  Bölcsődénk Herend város közigazgatási területéről veszi fel a gyermekeket.

   A két bölcsődei csoport a helyi, valamint 2019. január 1-től a szomszédos Szentgál település igényeit elégíti ki, szakképzett kisgyermek-nevelők és bölcsődei dajkák közreműködésével folyik a nevelési-gondozási tevékenység.

   Célunk a családban nevelkedő kisgyermekek számára, napközbeni ellátás keretében a gyermek érzelmi- és fizikai biztonságának és jólétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, identitásának erősítésével, nemzetiségi etnikai hovatartozásának figyelembe vételével, viselkedési minták nyújtásával elősegíteni a harmonikus fejlődést.

  Bölcsődénkbe felvehető minden olyan kisgyermek, akiknek szülei, nevelői, gondozói valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátást.  A gyermekvédelmi törvény szerint előnyben kell részesíteni a felvételi eljárás során azon kisgyermeket, akinek szociális- vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás.

  Intézményünk egészségügyi, egészség-nevelési, nevelési, szociális és családsegítő, munkahelymegőrző funkciókat tölt be.

   A bölcsődei ellátást igénylő szülő a bölcsődevezetővel veszi fel a kapcsolatot, személyes találkozó formájában. A szülő elmondja az ellátás igénybevételének indokait, majd tájékozódik az ellátással kapcsolatos legfőbb dolgokról.  A vezető nyugodt beszélgetés keretében elvégzi a felvétellel kapcsolatos dokumentációs, adminisztratív feladatokat, bemutatja az ellátásba felvett kisgyermek leendő gondozónőit, csoportszobát, gyermeköltözőt, mosdót, udvart. A bölcsődevezető a kérelem elbírálása után írásban értesíti a szülőket a bölcsődei ellátás kezdetéről.

  Bölcsődénk nyitvatartási idejét a fenntartó határozza meg, figyelembe véve a csoportba járó gyermekek szüleinek munkakezdését, ill. befejezését.  Egy gyermek, napi gondozása az alapellátás idejében nem haladhatja meg a tizenkét órát.  Jelenleg 6.30 -16.30 óráig.

  "Saját gondozónő" rendszerben dolgozunk, amely a személyi állandóság elvén nyugszik. A csoport gyermekeinek egy része (6-7 fő) tartozik egy gondozónőhöz. A nevelés-gondozás mellett ő kíséri figyelemmel a gyermek fejlődését, vezeti a feljegyzéseket, törzslapokat, fejlődési naplókat.  A "saját gondozónő" szoktatja be a kisgyermeket a bölcsődébe, és a bölcsődébe járás egész időtartama alatt ő a gondozónője, ezt felmenő rendszernek is nevezzük. Ebben a rendszerben több figyelem jut minden gyermekre, számon tudjuk tartani a gyermekek egyéni igényeit, problémáit, szokásait, és átsegítjük őket a bölcsődei élet során adódó nehézségeken.

   A jól szervezett, rugalmas és folyamatos napirendünk a gyermekek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt, folyamatos gondozás feltételeit biztosítja, ezzel megteremtve a biztonságérzetet és a kiszámíthatóságot, nem utolsó sorban az önállósodást és az aktivitást.

Fontos szempont, hogy a csoport életében is áttekinthető rendszer legyen, a gyermekek tájékozódhatnak a várható eseményekről. Egy jól szervezett napirend kiiktatja a felesleges várakozási időt, mely a csoport belső nyugalmát is biztosítja. Az egymást követő események a gyermekek biztonságérzetét, jó közérzetét teremtik meg. A napirend függ a gyermekek életkori összetételétől, fejlettségüktől, de befolyásolják azt az évszakok, az időjárás és a csoportlétszám is. Példaként még ide sorolható az intézmény nyitva tartása is. Kialakításának további feltétele még a személyi állandóság, a tárgyi feltételek, a kisegítő személyzet összehangolt munkája.

   Az ősz beköszöntésével az időjárási változások miatt kevesebb időt tölthetünk az udvaron, ezért ősztől tavaszig hetente egyszer előre meghatározott ütemterv szerint rendszeresen meglátogatjuk az intézményünkben lévő só-szobát, ahol a felszereltségnek köszönhetően számos tevékenységre lehetőség nyílik. A „terápia” elsősorban az immunerősítést, az ellenálló képesség megnövekedését segíti elő.

   Bölcsődeorvosunk, megbízási szerződéssel heti beosztásban, havi 4 órában látja el a bölcsőde egészségügyi feladatát. A védőnő is rendszeresen látogatja a csoportot.

Szeretettel várjuk intézményünkbe a leendő bölcsődéseket.

 

 

 

© 2021 Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde. Minden jog fenntartva. Készítette a Skindrome studio a JoomShaper Helix 3 keretrendszer felhasználásával.