Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

Óvoda

A Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde közös igazgatású köznevelési intézmény. Az intézményben kilenc csoport működik. A 9 csoportból 6 csoportban óvodai nevelés, 3 csoportban bölcsődei gondozás folyik. Gyermekcsoportjainkban szakmailag jól képzett, lelkes szakemberek látják el a nevelőmunkát. 2 csoportban magyar nyelven, 4 csoportban magyar és német nyelven folyik a nevelés. A pedagógusok munkabeosztása heti váltásban történik. Vegyes csoportokban dolgozunk. Törekszünk arra, hogy a szülők az óvodával való ismerkedés során gyermekük számára a leginkább megfelelő óvodapedagógust és csoportot választhassák.

Derűs, szeretetteljes légkörben biztosítjuk a gyermek fő tevékenységi formáját: a játékot, mely az óvodás korú gyermek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenysége, így az óvodai nevelés leghatékonyabb eszköze. Fontosnak tartjuk, hogy a játék gazdagítsa személyiségét, erősítse bennük az összetartozás élményét.

Óvodánk sajátos arculatát meghatározza a hagyományok ápolása. Nevelésünk célja a magyar néphagyományok és a település hagyományainak megőrzése, óvása, erősítése, átörökítése, illetve a közösségi magatartásmód alapjainak lerakása. Célunk a magyar néphagyományok és a település hagyományainak megismertetése, a múlt értékeinek átörökítése a népi gyermekjátékokon keresztül.

A város őslakossága német nemzetiségű, ezért fontos feladatnak tekintjük a nemzetiségi nevelést,anyanyelvi kultúrájuk fejlesztését, identitástudatuk erősítését, hagyományaik ápolását a nemzetiségi játékokon keresztül. Német nemzetiségi nevelésünk célja az óvodai nevelés keretében a  önazonosság megőrzése, ápolása erősítése, átörökítése.

A gondozás és egészséges életmódra nevelés az óvodai nevelés egyik alapvető tevékenysége, a kisgyermek olyan szükségletét igyekszik kielégíteni, mely elősegíti növekedését, fejlődését, hozzájárul egészségének megőrzéséhez, jó közérzetéhez, egészséges életmódjának kialakításához, vagyis az egész személyiség alakulásához.

2012-ben első,  2015-ben második, 2019-ben harmadik alkalommal nyertük el a ZÖLD ÓVODA címet. Ennek nyertese a gyermek és intézményünk, mivel a zöld jeles napokat beépítettük gyermekeink mindennapjaiba.

     Zöld jeles napjaink:

- Takarítási világnap

- Állatok világnapja

- A Víz Világnapja,

- A Föld Napja

- Madarak és Fák Napja

Óvodánk udvara az egészséges életmódra nevelés egyik színtere. Úgy igyekszünk kialakítani, hogy évszakonként sokféle tevékenységet biztosítson a gyermekeknek. Udvarunkon füves, fás, virágos, aszfaltos, homokos terület egyaránt található asztalokkal, padokkal.Folyamatosan fejlesztjük játékeszközeinket. A gyermekek által kedvelt fajátékokra cseréljük a régieket. Lehetőséget biztosítunk jó idő esetén a csoportszobában elkezdett tevékenység folytatására az udvaron. Ehhez a feltételeket biztosítjuk (torna, körjátékok, ugrójátékok, ábrázolási tevékenységek, szerepjátékok, stb.). Változatos mozgáslehetőséget biztosítunk az aszfaltos felületeken (rollerezés, kerékpározás, ügyességi játékok). Homokozóinkat évente homokkal frissítjük, változatos játékeszközöket biztosítunk (várépítő szerszámok, vízzel való tevékenységek, formázások). Óvodánkban fontos az egészséges életmódra nevelés. Jól felszerelt tornaszobánkban lehetőség van a rendszeres testedzésre.

Biztonságos, barátságos, otthonosságot sugárzó csoportszobákat alakítottunk ki. Figyelünk a berendezési tárgyak levegős elhelyezésére, a megfelelő világításra, szellőztetésre. Tornaszobánk eszközeit felhasználva biztosítjuk a rendszeres mozgást, rossz idő esetén is. A légúti betegségek megelőzésére só szobát alakítottunk ki, melyet heti rendszerességgel használnak a csoportok.

Óvodánk melegítő konyhával rendelkezik.  Napi háromszori étkezést biztosítunk, amely kellő összetételben és elosztásban tartalmazza a napi tápanyagszükséglet 65-70%-át.  Törekszünk arra, hogy az étel minőségileg kifogástalan, változatos legyen. Biztosítjuk az ételallergiás gyermekek étkeztetését is.

Óvodánkban különleges jelentőségű a közös tevékenységek gyakorlása. Feladatunk olyan óvodai élet szervezése, amely segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak, empátiájának, akaratának fejlődését. Az ünnepekre való közös készülődés örömteli várakozását élik át a gyermekek, mely fejlődésük serkentője. Örömmel vesznek részt az előkészületekben, élvezik a mindennapoktól eltérő tevékenységet. Ünnepeink: terményünnep, Márton napi megemlékezés, adventi időszak előkészítése, Mikulás, Lucázás, Karácsony, Új Év köszöntése, Vízkereszt, Farsang, Gergely-járás, Március 15. kiszézés – zöldág járás, Húsvét, Anyák napja, Májusfa állítása, Évzáró, Májusfa-kitáncolás, Pünkösd, Gyermeknap, Kenyér-ünnep.

Rendszeres programjaink: kirándulások, szülők-nevelők bálja, iskola bemutatkozása, munkadélutánok, nagycsoportosok kirándulása.

Az óvodai élet kezdetén a beszoktatási időszak segíti a gyermeknek az új környezet elfogadását, és könnyebbé teszi a szülőtől való elválást. Szükség van a szülők és óvónők együttműködésére, hogy ez a folyamat a lehető legkevésbé legyen fájdalmas a gyermek számára. A beszoktatás folyamata a következő lépésekben történik:  anamnézis felvétele, beszoktatás folyamatának modellezése, egyeztetés a szülővel, a gyermek fogadása, a gyermek elhelyezése, a szülők tájékoztatása az óvodai életről.

Óvodánkban délutáni időszakban gyermek-néptánc foglalkozást tart 1 fő óvodapedagógusunk. Fontosnak tartjuk, hogy csak olyan külön foglalkozásokat szervezzünk, amelyet óvodapedagógusok tartanak és az óvodai élet részeként a gyermekek hosszú távú fejlődését segítsék elő, és óvodai programunkban megfogalmazott céljaink elérését szolgálják. Nagycsoportos óvodásokkal kőszínházi, bérletes előadásokat látogatunk, az óvoda minden gyermeke számára bábszínházi előadásokat szervezünk.

Igyekszünk figyelembe venni a szülők kéréseit. Elfogadjuk a családi nevelés létjogosultságát és kiegészítjük azt. Célunk, hogy az óvodai élet 3 éve alatt a szülők és nevelők között egy egymást tisztelő, segítő kapcsolat alakuljon ki a gyermek fejlődése érdekében. Szeretnénk, ha óvodánk valóban az a hely lenne, ahol minden a gyermekért, gyermekkel történne, ahol felelősséget kell vállalni a gyermekért, önmagunkért, másokért.

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. Ennek alapvető feltétele a családdal való együttműködés.

Akapcsolattartás hagyományos formái:

¨        beíratás: játékos ismerkedés az óvodával és kiemelt nevelési feladatainkkal

¨        szülői értekezletek a nevelési év folyamán

¨        családlátogatás szükség esetén

¨        egyéni elbeszélgetések

¨        délelőtti, délutáni találkozások

¨        fogadóórák

A szülőket a Szülői Közösség képviseli, munkáját az Szervezeti és Működési Szabályzat szerint végzi.

Óvodai nevelésünk célja a 3-6-7 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése, gyermeki személyiség kibontakoztatása az életkori és egyéni sajátosságok, és eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, mely családias, derűs légkörben folyik, biztosítva a gyermekek fejlődéséhez szükséges sokféle, változatos tevékenységet.

 

 

 

 

Intézmény adatai

Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

Cím: 8440 Herend, Fasor u. 2/a-4/a
Intézményvezető: +36-88/780-050
E-mail: intezmenyvezeto@herendovi.hu
Titkárság: +36-88/785-827
E-mail:  ovodatitkar@herendovi.hu 

Étkezés ki -és bejelentése:

Telefon: +36-88/782-696
Mobil: +36-70/334-6420