Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde

Óvodai, bölcsődei beíratkozás

A beíratás időpontja óvodába:

2019. április 24-25. (szerda, csütörtök) 9.00-16.00 óráig

A beíratás időpontja bölcsődébe:

2019. április 26. (péntek) 9.00-16.00 óráig

 

Ezeken a napokon kell beíratni az óvodába azokat a gyermekeket, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az óvodai beiratkozásra kijelölt napokon az intézmény 9.00-12.00 óráig nyílt napot tart. (A szülők és gyermekek bepillantást nyerhetnek az óvodai életbe: részt vehetnek a csoportok foglalkozásain, közös játékban az udvaron.)

2015. szeptember 1-jétől kötelezővé vált a hároméves kortól történő óvodai nevelés, amely alól – az ötödik életév betöltéséig – csak egyéni kérelemre adhat felmentést a jegyző. A köznevelési törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magánfenntartású intézmények esetében a fenntartó – szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alólifelmentésre irányuló kérelmet a szülő az óvodai beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő időpontjáig-azaz 2019. április 25. napjáig- nyújthatja be a gyermek lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz. (Herend Város Önkormányzat Jegyzője 8440 Herend, Kossuth u. 97.)

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekétkellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapjánszabálysértést követ el.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyibengyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül (2019. május 12. napjáig) írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2019. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Az óvodában és a bölcsődében a 2019/2020. nevelési év 2019. szeptember 1. napjától 2020. augusztus 31. napjáig tart.

Az óvoda és bölcsőde kötelező felvételi körzete:Herend város közigazgatási területe.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Herend városában

- Integrált óvodai nevelés - sajátos nevelési igényű gyermekek számára - az alapító okirat szerint folyik a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján.

- Német nemzetiségi óvodai nevelés vehető igénybe.

Óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),
  • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát).

Óvodai felvételről szóló döntésről, illetve a csoportok beosztásáról intézményvezető írásban értesíti a szülőket 2019. május 26. napjáig. Az elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be illetékmentes fellebbezési kérelem Herend Város Önkormányzatának címezve az óvodavezetőnél.

Bölcsődébenfelvehetőkazok a gyermekek,

akik felvételkor a 20 hetes kort betöltik és szüleik aktív munkakapcsolatban állnak, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről szóló 28/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben. (A felvételnél előnyt élveznek azok a gyermekek, akiknek a szülője, törvényes képviselője igazoltan munkába áll, munkahelyet keres, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben vesz részt, a gyermek napközbeni ellátásáról szociális helyzete miatt nem tud gondoskodni.)

Bölcsődei beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • oltási könyve,
  • TAJ- kártyája.

A gyermekek felvételéről 2019. május 26. napjáig az intézményvezető írásban tájékoztatást nyújt.

© 2019 Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde. Minden jog fenntartva. Készítette a Skindrome studio a JoomShaper Helix 3 keretrendszer felhasználásával.